Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler* en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de vertaler met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.
  2. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de vertaler voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
  3. De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt.
 3. Wijziging/intrekking van opdrachten
  1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
  2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De vertaler stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
  3. Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
  1. De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
  2. De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
  3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
  4. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Termijn en tijdstip van levering
  1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
  2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.
  4. Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
 6. Honorarium en betaling
  1. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
  2. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
  3. Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
  5. De vertaler heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft de vertaler het recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de vertaler het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  6. De vertaler heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft de vertaler het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de vertaler het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  7. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de vertaler aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 7. Reclames en geschillen
  1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de vertaler kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  2. Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
  3. Indien opdrachtgever en vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan het bestuur van de VZV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het Geschillenreglement van de VZV.
  4. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
 8. Aansprakelijkheid: vrijwaring
  1. De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
  2. De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.
  3. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.
  4. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal de vertaler vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
  5. De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
  6. De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de vertaler geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.
 9. Ontbinding
  1. De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
  2. Indien de vertaler door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen.
 10. Auteursrechten
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
  2. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Toepasselijk recht
  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en vertaler wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

Die vorliegende Übersetzung der ,Algemene Voorwaarden’ wurde ausschließlich zu Informationszwecken angefertigt. Bei unterschiedlicher Auslegung ist stets der niederländische Wortlaut maßgeblich.

 1. Allgemeines

   

  1. Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen gelten für alle zwischen dem Übersetzer und dem Auftraggeber abgeschlossenen Rechtsgeschäfte, unter Ausschluss der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragsgebers, insofern der Übersetzer sich nicht schriftlich mit deren Anwendung einverstanden erklärt hat.
 2. Angebote, Zustandekommen des Vertrags

   

  1. Alle vom Übersetzer abgegebenen Angebote und Preisangaben sind unverbindlich.
  2. Angegebene Preise und Liefertermine können immer widerrufen werden, wenn dem Übersetzer vor deren Abgabe nicht die Möglichkeit geboten wurde, den vollständigen Text einzusehen. Der Vertrag kommt durch die schriftliche Erklärung des Auftraggebers zustande, dass er das von dem Übersetzer vorgelegte Angebots annimmt, bzw. in dem Fall, in dem kein Angebot vorgelegt wurde, durch die schriftliche Bestätigung des vom Auftraggeber erteilten Auftrags durch den Übersetzer.
  3. Als Auftraggeber darf der Übersetzer die Person betrachten, die dem Übersetzer den Auftrag erteilt hat, sofern diese Person dabei nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hat, im Auftrag, im Namen oder auf Rechnung eines Dritten zu handeln, wobei dem Übersetzer gleichzeitig Name und Anschrift dieses Dritten zur Verfügung zu stellen sind.
 3. Änderung/Stornierung von Aufträgen

   

  1. Falls der Auftraggeber nach Zustandekommen des Vertrags Änderungen des Auftrags vornimmt, die über einen geringfügigen Umfang hinausgehen, hat der Übersetzer das Recht zu einer entsprechenden Anpassung von Liefertermin und Honorar.
  2. Falls ein Auftrag von einem Auftraggeber storniert wird, ist der Auftraggeber zur Zahlung des bis zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeführten Teils des Auftrags sowie zur Erstattung eventueller weiterer vorbereitender Tätigkeiten für den verbleibenden Teil des Auftrags auf der Basis eines Stundensatzes verpflichtet. Der Übersetzer stellt dem Auftraggeber den bereits ausgeführten Teil des Auftrags zur Verfügung.
  3. Falls der Übersetzer für die Ausführung des Auftrags Zeit reserviert hatte und diese nicht mehr anderweitig genutzt werden kann, ist der Auftraggeber verpflichtet zur Erstattung von 50 % des Honorars für den nicht ausgeführten Teil des Auftrags.
 4. Ausführung von Aufträgen, Geheimhaltung

   

  1. Der Übersetzer ist dazu verpflichtet, den Auftrag nach bestem Wissen und Kenntnisstand und mit adäquater fachlicher Kompetenz für den vom Auftraggeber angebenen Verwendungszweck durchzuführen.
  2. Der Übersetzer ist dazu verpflichtet, sämtliche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen streng vertraulich zu behandeln und auch eventuellen Mitarbeitern eine entsprechende Geheimhaltungspflicht aufzuerlegen. Der Übersetzer übernimmt jedoch keinerlei Haftung für eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht durch seine Mitarbeiter, wenn er glaubhaft machen kann, dass er diese Verletzung nicht verhindern konnte.
  3. Außer bei ausdrücklicher anderslautender Vereinbarung hat der Übersetzer das Recht, einen Auftrag von Dritten ausführen zu lassen bzw. Dritte an der Ausführung des Auftrags zu beteiligen, unbeschadet seiner Verantwortung für die vertrauliche Behandlung und adäquate Ausführung des Auftrags. Der Übersetzer wird diesen Dritten ebenfalls eine Geheimhaltungspflicht auferlegen.
  4. Auf Wunsch stellt der Auftraggeber dem Übersetzer insofern verfügbar inhaltliche Auskünfte über den zu übersetzenden Text sowie soweit vorhanden Dokumentation und Terminologie zur Verfügung. Der Versand derartiger Dokumente geschieht stets auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
 5. Liefertermin, Lieferzeitpunkt

   

  1. Außer bei ausdrücklicher schriftlicher anderslautender Vereinbarung ist der vereinbarte Liefertermin stets als Richttermin aufzufassen. Sobald der Übersetzer erkennt, dass die fristgemäße Lieferung nicht möglich ist, hat er den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren.
  2. Bei einer vom Übersetzer zu vertretenden Überschreitung des zugesagten Liefertermins hat der Auftraggeber das Recht zur einseitigen Auflösung des Vertrags, wenn ihm eine Ausführung des Vertrags angemessenerweise nicht mehr zuzumuten ist. In diesem Fall hat der Übersetzer keinerlei Verpflichtung zur Schadenersatzleistung.
  3. Die Lieferung gilt zum Zeitpunkt des Versands als erfolgt.
  4. Die Lieferung der Daten per E-Mail gilt zu dem Zeitpunkt als erfolgt, zu dem das Medium den Versand bestätigt hat.
 6. Honorar und Zahlung

   

  1. Die Honorarberechnung basiert im Prinzip auf einem Preis pro Wort. Für andere Tätigkeiten als Übersetzungsarbeiten kann ein Honorar auf der Basis eines Stundensatzes in Rechnung gebracht werden. Neben seinem Honorar kann der Übersetzer auch die ggf vorher mit dem Auftraggeber vereinbarten, für die Ausführung des Auftrags anfallenden Auslagen in Rechnung stellen.
  2. Alle Honorarangaben verstehen sich ausschließlich Umsatzsteuer.
  3. Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist hat die Zahlung innerhalb dieser Frist zu geschehen. In allen anderen Fällen gilt konform der Europäischen Richtlinie 2000/35/EG eine Zahlungsfrist von 30 Tagen.
  4. Alle inner- undaußergerichtlichen Eintreibungskosten, einschließlich der Kosten für Anwälte, Gerichtsvollzieher und Inkassobüros, gehen auf Rechnung des Auftraggebers. Die außergerichtlichen Eintreibungskosten entsprechen der in der niederländischen Rechtsprechung üblichen Kostenstaffel für außergerichtliche Inkassokosten.
  5. Der Übersetzer ist dazu berechtigt, vom Auftraggeber eine vollständige oder teilweise Vorauszahlung und/oder (ergänzende) Sicherheitsleistung, z.B. in Form einer Bankbürgschaft, zu verlangen, bevor er mit der Ausführung des Auftrags beginnt. Wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von fünf Tagen nach einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung eine solche Sicherheit geleistet hat, ist der Übersetzer dazu berechtigt, die Ausführung seiner vertraglichen Verpflichtungen für die Dauer eines von ihm bestimmten Zeitraums auszusetzen und/oder den Vertrag aufzulösen. Im Falle einer Aussetzung und/oder Auflösung des Vertrags behält der Übersetzer Anspruch auf Bezahlung der bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Tätigkeiten.
  6. Der Übersetzer ist dazu berechtigt, die Leistung von Teilzahlungen im Laufe der Ausführung des Auftrags zu verlangen, bevor er mit der Ausführung des Auftrags beginnt. Falls der Auftraggeber in diesem Fall seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß Artikel 6.3 nicht nachkommt, ist der Übersetzer dazu berechtigt, die Ausführung seiner vertraglichen Verpflichtungen auszusetzen und/oder den Vertrag aufzulösen. Im Falle der Aussetzung und/oder Auflösung des Vertrags behält der Übersetzer das Recht auf die Bezahlung der bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Tätigkeiten.
  7. Falls der Auftraggeber der Meinung ist, dass die ihm vom Übersetzer in Rechnung gestellten Beträge unrichtig sind, ist er dazu verpflichtet, dagegen innerhalb der in Abs. 6.3 genannten Zahlungsfrist schriftlich und spezifiziert zu protestieren. Tut er dies nicht, erlischt sein Recht, gegen die Höhe oder die Zusammensetzung des Rechnungsbetrags zu protestieren.
 7. Reklamationen und Meinungsverschiedenheiten

   

  1. Reklamationen im Hinblick auf die gelieferte Übersetzung muss der Auftraggeber dem Übersetzer so schnell wie möglich und auf jeden Fall innerhalb von zehn Werktagen nach der Lieferung schriftlich mitteilen. Die Geltendmachung einer Reklamation enthebt den Auftraggeber nicht seiner Zahlungsverpflichtung.
  2. Falls die Reklamation begründet ist, wird der Übersetzer die gelieferte Übersetzung innerhalb einer angemessenen Frist verbessern oder ersetzen oder ggf. einen Preisnachlass gewähren, wenn der Übersetzer die Aufforderung zur Verbesserung angemessenerweise nicht erfüllen kann.
  3. Falls der Auftraggeber und der Übersetzer nicht innerhalb einer angemessenen Frist eine Lösung im Hinblick auf die Reklamation aushandeln können, kann die Meinungsverschiedenheit innerhalb von zwei Monaten, nachdem diese Tatsache festgestellt wurde, von der Partei, die eine Entscheidung herbeizuführen wünscht, dem VZV-Vorstand vorgelegt werden. Die Schlichtung der Meinungsverschiedenheit findet dann nach der VZV-Schlichtungsregelung (,Geschillenreglement VZV’) statt.
  4. Das Reklamationsrecht des Auftraggebers wird hinfällig, wenn der Auftraggeber die gelieferte Übersetzung bearbeitet hat bzw. bearbeiten lassen hat und anschließend an einen Dritten weitergeliefert hat.
 8. Haftung und Freihaltung

   

  1. Der Übersetzer ist ausschließlich haftbar für Schäden, die die direkte und nachweisliche Folge eines vom Übersetzer zu vertretenden Mangels sind. Der Übersetzer übernimmt keinerlei Haftung für alle wie auch immer gearteten anderen Schäden, z.B. Betriebsschäden, Schäden durch Verzögerung und Gewinneinbuße. Die Haftung wird auf jeden Fall auf einen Betrag in Höhe des Rechnungswerts ausschließlich Umsatzsteuer des fraglichen Auftrags beschränkt.
  2. Die Haftung des Übersetzers wird in allen Fällen auf den Betrag von EUR 50.000,= pro Ereignis beschränkt.
  3. Eine Doppeldeutigkeit des zu übersetzenden Texts enthebt den Übersetzer jeder Haftung.
  4. Die Beurteilung der Frage, ob ein zu übersetzender Text bzw. die davon angefertigte Übersetzung bestimmte Risiken im Hinblick auf Personenschäden enthält, geht immer in vollem Ausmaß auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers; der Auftraggeber hat den Übersetzer freizuhalten von allen Ansprüchen Dritter aufgrund von Personenschäden, die im Zusammenhang mit der Benutzung der gelieferten Übersetzung entstanden sein sollten.
  5. Der Übersetzer ist nicht für eine Beschädigung oder einen Verlust der zum Zweck der Vertragsausführung zur Verfügung gestellten Dokumente, Informationen oder Datenträger haftbar. Ebensowenig ist der Übersetzer für Schäden, die infolge der Benutzung der Informationstechnologie und der modernen Telekommunikationsmittel entstanden sein sollten, haftbar.
  6. Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, den Übersetzer von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizuhalten, in denen der Übersetzer nicht haftbar ist, aber trotzdem von Dritten zur Haftung herangezogen wird.
 9. Auflösung

   

  1. In dem Fall, in dem sich der Auftraggeber eine Nichterfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen zuschulden kommen lässt oder über sein Vermögen das gerichtliche Insolvenz-, Zahlungsaufschubs- oder Vergleichsverfahren eröffnet wird oder sein Unternehmen in die Liquidation geht, ist der Übersetzer dazu berechtigt, den Vertrag ohne jede weitere Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise aufzulösen oder die Vertragsausführung auszusetzen. In diesem Fall kann er die unverzügliche Zahlung aller Forderungen verlangen, die er noch an den Auftraggeber hat.
  2. Wenn der Übersetzer aufgrund von nicht von ihm zu vertretenden Umständen nicht zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen in der Lage ist, ist er dazu berechtigt, den Vertrag ohne jede Schadenersatzverpflichtung aufzulösen. Unter solchen Umständen sind unter anderem Brand, Unfall, Erkrankung, Arbeitsausstand, Aufruhr, Krieg, Transporthindernisse, behördliche Maßnahmen oder andere Umstände, die sich dem Einfluss des Übersetzers entziehen, zu verstehen.
 10. Urheberrechte

   

  1. Außer bei ausdrücklicher schriftlicher anderslautender Vereinbarung verbleibt das Urheberrecht an den vom Übersetzer angefertigten Übersetzungen und anderen Texten beim Übersetzer.
  2. Der Auftraggeber hat den Übersetzer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer mutmaßlichen Verletzung geistiger Eigentums-, Patent- oder Urheberrechte oder anderer geistiger Schutzrechte im Zusammenhang mit der Ausführung des Vertrags freizuhalten.
 11. Rechtswahl und Gerichtsstand

   

  1. Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Übersetzer unterliegt dem niederländischen Recht.
  2. Alle Meinungsverschiedenheiten und Forderungen, für die keine gütliche Einigung kraft Artikel 7 erzielt werden konnte, werden ausschließlich vom zuständigen niederländischen Gericht entschieden.

 

Terms and conditions

This English version is a translation of the Dutch Model Algemene Voorwaarden. In the event of any discrepancy between the two, the Dutch version will prevail.

 1. General
  1. All legal relations between the translator and the client shall be subject to these terms and conditions, to the exclusion of any terms and conditions used by the client, unless the translator has agreed otherwise in writing.
 2. Quotations, formation of contract
  1. All offers and quotations on the part of the translator are made without obligation.
  2. Quotations and deadlines may at all times be revoked if the translator was unable to see the full text before the quotation was given. The contract is formed by the client’s written acceptance of the translator’s quotation or, if no quotation was given, by the translator’s written confirmation of the assignment.
  3. The translator is entitled to regard as his client the person who extended the assignment, unless that person expressly indicated that he was acting in the name and for the account of a third party, and provided that party’s name and address were supplied to the translator at the same time.
 3. Changing/cancelling assignments
  1. If the client makes changes, other than minor ones, to the assignment after the contract has been formed, the translator shall be entitled to revise the delivery date and the fee.
  2. If a client cancels an assignment, he is liable to pay for that part of the assignment that has already been completed plus a fee for research already carried out for the remainder, charged on an hourly basis. The translator will place the work already completed at the client’s disposal.
  3. If the translator has reserved time for the assignment and is unable to put it to other gainful use, the client shall be required to pay 50% of the fee for that part of the assignment that was not carried out.
 4. Performance of assignments, confidentiality
  1. The translator is required to perform the assignment to the best of his professional knowledge and ability for the purpose the client has specified.
  2. The translator will treat all information supplied by the client as strictly confidential. The translator will require his associates to observe confidentiality. The translator is, however, not responsible for any breach of confidentiality by them if he can reasonably demonstrate that he was unable to prevent this breach.
  3. Unless expressly agreed otherwise, the translator may have all or part of an assignment performed by a third party or third parties, without prejudice to his responsibility to observe confidentiality and ensure that the assignment is carried out properly. The translator shall require such third party to maintain confidentiality.
  4. Upon request and where possible, the client will supply relevant information about the text to be translated, and also documentation and terminology, if available. Such documents will be sent for the account and risk of the client.
 5. Deadlines and delivery dates
  1. Any agreed delivery date is no more than a target, unless expressly agreed otherwise in writing. The translator is required to notify the client without delay if it has become clear to him that it will be impossible to deliver the translation on time.
  2. Where the translator fails to meet an agreed deadline, in breach of the contract, and the client cannot reasonably be expected to wait for performance of the assignment, the client may cancel the contract unilaterally. In that case the translator will not be liable to pay any compensation.
  3. The translation is deemed to have been delivered on the date and at the time it is sent.
  4. Data delivered by electronic mail are deemed to have been delivered at the time the medium confirms transmission.
 6. Fee and payment
  1. Translation fees are normally based on a rate per word. Other work may be charged at an hourly rate. Translators may also charge for expenses agreed in advance with the client and connected with the performance of the assignment.
  2. All sums stated are exclusive of VAT.
  3. Where a time limit for payment has been agreed, payment must be made within that time limit. In all other cases payments must be made within 30 days, in accordance with European Directive 2000/35/EC.
  4. All judicial and extrajudicial collection charges, including legal fees, bailiffs’ fees and costs of debt recovery services, shall be paid or reimbursed by the client. Extrajudicial collection costs will be charged in accordance with the standard scale for such charges (emphasis staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten).
  5. The translator may require the client to pay all or part of the fee and expenses in advance, and/or require security in the form of, for example, a bank guarantee, before starting work on the assignment. If the client fails to supply such security within five working days of a written request to that effect, the translator shall be entitled to suspend his obligations for a period fixed by the translator and/or terminate the contract. If the contract is suspended and/or terminated, the translator shall retain the right to compensation for the work carried out up to that point.
  6. Before starting work, the translator may require payment in instalments during the course of the assignment. In that case, if the client fails to fulfil his payment obligations as stipulated in paragraph 6.3, the translator may suspend his obligations and/or terminate the contract. If the contract is suspended and/or terminated, the translator shall retain the right to compensation for the work carried out up to that point.
  7. If the client is of the opinion that the amounts the translator has invoiced are incorrect, he is required to object in writing, specifying his objections, within the time limit stipulated in paragraph 6.3. If the client fails to comply with the requirements of this paragraph, he forfeits the right to object to the amount or composition of the invoice.
 7. Complaints and disputes
  1. The client must notify the translator of any complaints concerning the work delivered as soon as possible and in any event in writing within 10 working days of delivery. The fact that a complaint has been made does not release the client from his obligation to pay.
  2. If the complaint is founded, the translator will correct or replace the work within a reasonable period of time or, if the translator cannot reasonably comply with the client’s wish that the work be improved, he will reduce the price.
  3. If the client and the translator are unable to resolve a complaint within a reasonable period of time, the party most desirous of having the dispute decided may bring the dispute before the VZV executive committee within a period of two months after it has been established that the dispute cannot be resolved otherwise. The dispute will then be resolved in accordance with the applicable rules (Geschillenreglement VZV).
  4. The client’s right to complain shall lapse if the client has modified the work delivered, or had it modified, and then delivered it to a third party.
 8. Liability; indemnity
  1. The translator is liable only for loss or damage which is a direct and demonstrable consequence of a fault for which he can be held accountable in law. The translator is never liable for any other form of loss or damage, such as trading or consequential loss, loss due to delay, or loss of profit. In any event liability is limited to the amount invoiced for the assignment ex VAT.
  2. The translator’s liability is in all cases limited to a sum of € 50,000 per event.
  3. The translator is relieved of any liability if the text to be translated is ambiguous.
  4. The assessment of whether the text to be translated or the translation entails any risk of bodily injury is entirely at the client’s expense and risk; the client will indemnify the translator and hold him harmless against any claims from third parties in connection with bodily injury arising out of the use of the work delivered.
  5. The translator is not liable for any loss of or damage to the documents, information or data carriers made available to him for the purpose of performing the assignment. Nor is the translator liable for loss or damage arising as a result of the use of information technology or modern means of telecommunications.
  6. The client shall indemnify the translator and hold him harmlessagainst all claims from third parties in respect of which the translator does not accept liability but where liability is nevertheless asserted.
 9. Termination
  1. If the client fails to discharge his obligations, or if his business goes into bankruptcy, or is liquidated, or if a court orders that payments to creditors be suspended, the translator shall be authorised to terminate the contract or suspend its performance in whole or in part without this giving rise to any obligation to pay compensation. In that case he can require immediate payment of the amount due.
  2. If the translator is no longer able to discharge his obligations as a result of circumstances beyond his control, he may terminate the contract without being under any obligation to pay compensation. Such circumstances shall in any event include fire, accident, illness, strikes, riots, war, obstacles to transportation, government measures, or other circumstances over which he has no control.
 10. Copyright
  1. Unless expressly otherwise agreed in writing, the translator retains the copyright in the translations and other texts he produces.
  2. The client shall indemnify the translator and hold him harmless against claims from third parties arising from alleged infringement of property rights, patents, copyright or other intellectual property rights in connection with performance of the contract.
 11. Applicable law
  1. The contract between the client and the translator shall be governed by Dutch law.
  2. All disputes and claims that cannot be settled amicably as provided in paragraph 7 will be subject to the exclusive jurisdiction of the competent Dutch court.

Translated by the English Section of the VZV.